Website IUH
Egov Email

Tin tức

 

Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT - Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Cập nhật: 04-02-2021 - Đăng bởi: Phạm Trường Quân

Ngày 26/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Toàn văn thông tư được đính kèm với bài viết này.