Website IUH
Egov Email

Tin tức

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ CÁC CHUẨN MỰC VÀ QUY TẮC

Cập nhật: 15-12-2017 - Đăng bởi: Quế Minh

Việt Nam cần xây dựng khuôn khổ thế chế báo cáo tài chính vững chắc, thông qua việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tồn tại một hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp và kiểm toán chất lượng cao. 
Báo cáo mới phát hành có tên "Đánh Giá Sự Tuân Thủ Các Chuẩn Mực Và Quy Tắc Lĩnh Vực Kế Toán & Kiểm Toán" là một phần của sáng kiến toàn cầu giúp tăng cường việc tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc quốc tế được công nhận, tập trung vào các tiêu chuẩn và thông lệ kế toán và kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng cũng như một khuôn khổ thể chế củng cố hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. 
Đọc thêm và tải báo cáo về tại đây: http://bit.ly/2Cie687

Vietnam need to develop a sound financial reporting institutional framework, by improving understanding of high-quality corporate financial reporting and auditing. 
A newly released report, entitled "Reports on the Observance of Standards and Codes" is part of a global initiative to improve compliance with internationally recognized standards and codes, focuses on accounting and auditing standards and practices for public interest entities, as well as the institutional framework that underpins the corporate financial reporting system. 
Read more and download the report here: http://bit.ly/2yrE9Xv

Nguồn:

http://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2017/12/14/world-bank-and-vietnam-work-to-strengthen-financial-systems