Website IUH
Egov Email

Tổ chức bộ máy

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Cập nhật: 27-07-2016 - Đăng bởi: Quế Minh

Số TT

Họ tên

Công việc

I. Lãnh đạo phòng

 

 

Nguyễn Đình Hiền

Trưởng phòng – Kế toán trưởng

ĐTCQ: 0283.8940390, ext: 121

Email: nguyendinhhien@iuh.edu.vn

 

Trực tiếp phụ trách:   

 - Phụ trách chung, đảm bảo mọi hoạt động của phòng được tiến hành một cách thông suốt.

- Quản lý toàn bộ nguồn thu trong trường, thu từ ngân sách, dự án;

- Quản lý tiền gửi Ngân hàng, kho bạc;

- Duyệt chi và duyệt tạm ứng các chứng từ thanh toán;

- Kiểm soát mảng XDCB, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy;

- Thay mặt BGH giải quyết các chế độ chính sách do Nhà nước và nhà trường đã qui định.

- Quản trị tài chính.

Công tác khác:

Đảng ủy viên, bí thư chi bộ 1.

 

Phạm Thị Quế Minh

Phó trưởng phòng

ĐTCQ: 0283.8940390, ext: 585

Email: phamthiqueminh@iuh.edu.vn

 

Phụ trách:

- Lập dự toán tài chính hàng năm.

- Tham mưu xây dựng mức thu học phí.

- Thay mặt trưởng phòng ký duyệt những khoản có tính chất thường xuyên thuộc phạm vi P.TCKT như: các đề xuất của phòng, xác nhận học phí SV, xác nhận các khoản công nợ của GV-VC, bảng kê thu học phí hàng ngày

- Quản trị website của phòng.

- Quản trị phần mềm thu học phí.

- Lập dự kiến, báo cáo các khoản thu theo từng quý, năm.

- Đôn đốc cán bộ quản lý theo dõi các khoản trích nộp của các trung tâm, các lớp liên kết, các khoa … theo đúng qui định của trường;

- Đôn đốc cán bộ quản lý theo dõi các hoạt động thu chi của các đơn vị.

- Kiểm tra, giám sát các báo cáo quyết toán tài chính học kỳ, năm học trước khi trình trưởng phòng, Hiệu trưởng ký duyệt.

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

II. Kế toán viên

 

 

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Kế toán viên

ĐTCQ: 0283.8940390, ext: 125

Email: nguyenthihoangyen@iuh.edu.vn

 

Phụ trách:

- Kế toán tổng hợp.

- Lập các chứng từ thu, chi phát sinh hàng ngày theo nghiệp vụ kế toán sau khi các chứng từ được BGH phê duyệt;

- Tổng hợp báo cáo quyết toán hàng tháng, học kỳ, năm học trình lãnh đạo phòng phê duyệt.

- Tập hợp và lưu giữ các chứng từ ngân hàng, kho bạc.

Công tác khác:

Tổ trưởng công đoàn.

 

 

Trần Thị Ngọc Trâm

Kế toán viên

ĐTCQ: 0283.8940390, ext: 125

Email: tranthingoctram@iuh.edu.vn

 

Phụ trách:

- Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

- Xét duyệt tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ thu- chi các đơn vị đào tạo.

- Có trách nhiệm đôn đốc các khoản tạm ứng, thanh toán tạm ứng các khoa mình phụ trách đúng thời hạn qui định.

- Đối chiếu nguồn thu học phí các ngân hàng với trường.

- Đối chiếu hạn mức kho bạc định kỳ theo qui định.

Hỗ trợ:

- Lập chứng từ thu chi phát sinh hàng ngày.

 

 

Phạm Thị Hải

Kế toán viên

ĐTCQ: 0283.8940390, ext: 124

Email: phamthihai@iuh.edu.vn

 

Phụ trách:

Thu học phí.

- Kiểm tra toàn bộ hoạt động thu- chi, trích nộp nghĩa vụ các đơn vị trực thuộc

- Theo dõi cấp phát phiếu xe máy, xe đạp.

- Theo dõi các hợp đồng thuê mướn mặt bằng, điện nước.

- Theo dõi các hợp đồng liên kết đào tạo trong nước.

- Theo dõi việc sử dụng điện thoại các đơn vị.

- Có trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến công nợ học phí, giải đáp thắc mắc của sinh viên.

- Quản lý văn bản.

- Hoàn trả học phí, xác nhận học phí.

 

 

Phạm Thị Thùy Trang

Kế toán viên

ĐTCQ: 0283.8940390, ext: 102

Email: phamthithuytrang@iuh.edu.vn

 

Phụ trách:

Có trách nhiệm phối hợp với kế toán tổng hợp phản ánh các trường hợp tăng giảm tài sản cố định (TSCĐ), công cụ phát sinh trong kỳ.

- Phối hợp với phòng Quản trị kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ và đề xuất hướng xử lý những TSCĐ hư hỏng.

- Kiểm tra giám sát, nghiệm thu các khoản mua sắm vật tư, tài sản phát sinh trong kỳ.

- Quyết toán đầu tư XDCB; các khoản sửa chữa lớn.

- Theo dõi các hợp đồng kinh tế, các chi phí XDCB phát sinh trong việc xây dựng, sữa chữa.

Hỗ trợ:

Đối chiếu các khoản thu cuối tháng.

- Xử lý nghiệp vụ thu học phí.

- Quản lý tài sản của phòng.

- Kiểm kê tài sản.

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Thủ quỹ

ĐTCQ: 0283.8940390, ext: 123

Email: nguyenthithanhha@iuh.edu.vn

 

Phụ trách:

Chịu trách nhiệm các hoạt động thu, chi khi các chứng từ đã được ký duyệt.

- Đối chiếu số thu học phí, học lại với kế toán tổng hợp;

- Báo cáo tồn quĩ hàng ngày.

- Thanh toán tiền lương giảng viên thỉnh giảng và các đối tượng khác kịp thời và đầy đủ.

- Giao dịch với các ngân hàng khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Sắp xếp, lưu giữ và bảo quản các chứng từ, sổ sách kế toán.

 

 

Trình Thị Hương

Kế toán viên

ĐTCQ: 0283.8940390, ext: 124

Email: trinhthihuong@iuh.edu.vn

 

Phụ trách:

Thu học phí.

- Theo dõi sinh viên nộp tiền qua ngân hàng.

- Đối chiếu các khoản thu qua ngân hàng theo tháng, năm.

- Đối chiếu thu học phí hàng ngày, tháng, năm.

Hỗ trợ:

Hoàn trả học phí, xác nhận học phí.

- Kiểm kê tài sản.

 

 

Phạm Thị Ánh Tuyền

Kế toán viên

ĐTCQ: 0283.8940390, ext: 124

Email: phamthianhtuyen@iuh.edu.vn

 

Phụ trách:

Thu học phí.

- Quản lý, đôn đốc thu học phí sau đại học, các lớp liên kết quốc tế.

- Theo dõi hợp đồng các lớp liên kết quốc tế, quyết toán học phí.

- Đối chiếu thu học phí hàng ngày, tháng, năm.

Hỗ trợ:

Hoàn trả học phí, xác nhận học phí.

- Kiểm kê tài sản.

 

 

Đặng Thị Ngân

Kế toán viên

ĐTCQ: 0283.8940390, ext: 125

Email: dangthingan@iuh.edu.vn

 

Phụ trách:

Thu học phí.

- Đối chiếu thu học phí hàng ngày, tháng, năm.

Hỗ trợ:

Hoàn trả học phí, xác nhận học phí.

- Kiểm kê tài sản.

 

 

Đào Thị Hải

Kế toán viên

ĐTCQ: 0283.8940390, ext: 102

Email: daothihai@iuh.edu.vn

 

Phụ trách:

- Xét duyệt tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ thu- chi các đơn vị phòng ban chức năng, Phân hiệu, Cơ sở.

- Có trách nhiệm đôn đốc các khoản tạm ứng, thanh toán tạm ứng các đơn vị mình phụ trách đúng thời hạn qui định.

Hỗ trợ:

Lập chứng từ thu chi phát sinh hàng ngày

 

 

Nguyễn Thị Liên

Kế toán viên

ĐTCQ: 0283.8940390, ext: 125

Email: nguyenthilien@iuh.edu.vn

 

Phụ trách:

Thu học phí.

- Đối chiếu thu học phí hàng ngày, tháng, năm.

Hỗ trợ:

Hoàn trả học phí, xác nhận học phí.

- Kiểm kê tài sản.

 

Nguyễn Thị Hiền

Kế toán viên

ĐTCQ: 0283.8940390, ext: 125

Email: 

Phụ trách:

Thu học phí.

- Đối chiếu thu học phí hàng ngày, tháng, năm.

Hỗ trợ:

Hoàn trả học phí, xác nhận học phí.

- Kiểm kê tài sản.

 

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Kế toán viên

ĐTCQ: 0283.8940390, ext: 121

Email: 

Phụ trách:

- Quyết toán thuế hàng tháng, quý, năm.

- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân toàn trường.

Hỗ trợ:

- Kiểm kê tài sản.